زمان مطالعه: 3 دقیقه

شنبه

  • ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

دوشنبه

  • بازپخش: ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو

چهارشنبه

  • ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تورنتو

جمعه

  • بازپخش: ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران | ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تورنتو